Οδηγίες της Συντακτικής Επιτροπής για τα προς δημοσίευση κείμενα

Τα κείμενα προς δημοσίευση αποστέλλονται στη διεύθυνση του περιοδικού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση revmata@aegean.gr.

Ο / η συγγραφέας αναγράφει τα προσωπικά στοιχεία αποκλειστικά σε ξεχωριστό χαρτί / αρχείο.

Κάθε κείμενο θα αποστέλλεται ανώνυμα σε δύο κριτές.

Η έκταση των κειμένων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 5.000 λέξεων (γραμματοσειρά Times New Roman 11, μονό διάστιχο) συμπεριλαμβανομένων της περίληψης και της βιβλιογραφίας. Η περίληψη θα είναι σε αγγλική ή γερμανική ή γαλλική γλώσσα και δεν θα υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Τέλος, για κάθε κείμενο θα πρέπει να ορίζονται από το / τη συγγραφέα βασικές έννοιες (λέξεις κλειδιά).

Οι υποσημειώσεις πρέπει να είναι συγκεντρωμένες στο τέλος του κειμένου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν πίνακες / διαγράμματα, παρακαλούμε να είναι σε ξεχωριστά αρχεία.

Βιβλιογραφικές αναφορές και βιβλιογραφία:

Οι βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο μπορούν να έχουν τις ακόλουθες μορφές, ανάλογα με την περίπτωση:

( Βάμβουκας 1988), (Cummins 2000:233), (Govaris et al 2003).

Η βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου ακολουθεί την εξής μορφή, κατά περίπτωση:

Καπλάνογλου, Μ. (2001). Παραμύθι και Αφήγηση στην Ελλάδα: μια παλιά τέχνη σε μια νέα εποχή, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη

Shaw, P. (2003). Leadership in the Diverse School , στο : Schechter, S. R. & Cummins, J. (eds) Multilingual Education in Practice – Using Diversity as a Resource, Portmouth, NH: Heinemann

Βοσνιάδου, Στ. (2002). Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Προοπτικές, Προβλήματα και Προτάσεις, στο: Δημητρακοπούλου, Αγγ. (επιμλ.). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα / Ρόδος: Καστανιώτης

Θεοδωροπούλου, Ε. (2003). Η Ανάγνωση Κειμένων: Σχεδίασμα για την Κατασκευή ενός Φιλοσοφικού Παραδείγματος. Επιστήμες Αγωγής, 2003 (4), (107-126)

 
Το περιοδικό Νέο τεύχος Παλαιά Τεύχη Οδηγίες Αρχική Σελίδα Επικοινωνία